سخنرانی آقای دکتر اسپهبد مشاور امور اکتشاف حوزه معدن به مناسبت خورشیدگرفتگی در تهران در مرکز ستاره شناسی تهران

کلمات کلیدی
//isti.ir/ZMho